آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران

 

ردیف
آزمایشگاه های گروه
۱
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
تجهیزات
۲
آزمایشگاه مقاومت مصالح
تجهیزات
۳
آزمایشگاه مصالح ساختمانی
تجهیزات
۴
آزمایشگاه مکانیک خاک
تجهیزات
۵
آزمایشگاه سازه
تجهیزات
۶
کارگاه نقشه برداری
تجهیزات
لیست کلی تجهیزات آزمایشگاهها
 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران