دکتر سید حمید هاشمی

بیوگرافی علمی - برنامه هفتگی

 

نام و نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

 

 

پست الکترونیکی :

تلفن :

تلفن همراه:

دورنگار:

 

آدرس:

 سید حمید هاشمی

دکتری عمران - سازه

 

h-hashemi_at_araku_dot_ac_dot_ir

hamidhashemi۵۵@yahoo.com

  ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۲۰

  ۰۹۱۲۶۱۷۷۵۱۶ 

  ۰۲۱-۴۳۸۵۷۰۹۱

  ۰۸۶-۳۲۶۲۵۰۰۵

ميدان بسيج ( سردشت)، پرديس دانشگاه اراک

دانشکده فنی و مهندسی

صندوق پستی: ۸۷۵

کد پستی: ۳۸۱۵۶

 

 

Resume

 

(Resume(en

 

ORCID iD iconorcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۹۵۷-۱۵۹۱

 
 
 برنامه هفتگي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۷-۹۶

۱۸-۱۹.۴۰

 

۱۶-۱۷.۴۰

 

۱۴-۱۵.۴۰

 

۱۲-۱۴

 

۱۰-۱۲

 

۸-۱۰

 

       

زمان   

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

سازه های بتن آرمه پیشرفته

کلاس ۱۰۶

 

سازه بتن آرمه۲

  کلاس ۳۰۴

 

سازه بتن آرمه۱ 

کلاس ۲۰۳

 

يکشنبه

 

سازه بتن آرمه

۱ 

کلاس ۲۰۳

 

 

 

 

شورای گروه

 

 

دوشنبه

 

 

 

سازه های بتن آرمه پیشرفته 

کلاس ۱۰۶

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

سازه بتن آرمه۲

کلاس ۱۰۶ 

 

 

چهارشنبه

 کانال تلگرام مهندسی عمران- سازه Researchgate Profile Linkedin Profile Google Scholar Profile


	

	
اطلاعیه ها و اخبار