لیست دروس


لیست

لیست کلیه دروس گروه مهندسی عمران

چارت دروس کارشناسی مهندسی عمران (ورودی ۸۸ و ما قبل)

چارت دروس کارشناسی مهندسی عمران (ورودی۸۹ و مابعد "اصلاحی")

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی عمران (ورودی ۸۹ و ما بعد)

سرفصل دروس کارشناسی ارشد عمران( کلیه گرایشها) ورودی مهر ماه ۹۲ به بعد

 

تمرينات سری اول بتن ۱

تمرینات سری دوم بتن۱

جدول ميلگرد

فلوچارت طراحی تيرها

نمودار اندرکنش ستونها ( بتن ۲)

فلوچارت طراحی ستون ( بتن ۲)

هندبوک بتن

سرفصل بتن۱

تمرینات بخش مهار آرماتور ( بتن ۲)

تمرینات بخش قابلیت بهره برداری ( بتن ۱)

تمرینات بخش ضرایب لنگر( بتن ۱)

تمرینات بخش برش( بتن ۱)

تمرینات بخش ستونها- قسمت اول( بتن ۲)

نمونه سوال پایان ترم بتن ۱

بتن ۲ - فصل پنجم - ۱

بتن ۲ - فصل پنجم - ۲

جزوه درس روشهای اجرا

جزوه سدهای لاستیکی درس سدهای کوتاه

صورت پروژه بتن دکتر هاشمی

برنامه پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی

تمرینهای درس مقاومت مصالح دکتر هاشمی

جزوه درس راهسازی دکتر مویدفر

جزوه پروژه راه دکتر مویدفر

آیین نامه روسازی

آیین نامه طرح هندسی - بخش یک(وابسته به بخش دیگر)

آیین نامه طرح هندسی - بخش دو (وابسته به بخش دیگر)

احجام خاکی

نمونه مقطع عرضی

نمونه پروفیل طولی

طرح روسازی

ضریب معادل سواری

صورت پروژه راه

جزوه درس روسازی دکتر مویدفر

جزوه درس اصول مهندسی ترافیک دکتر مویدفر

جزوه درس  مهندسی ترابری دکتر مویدفر

جزوه درس راه آهن دکتر مویدفر

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران