کاربرد کامپیوتر

کلاس کاربرد کامپیوتر سه شنبه مورخ ۲۷\۱۱\۹۴ تشکیل نخواهد شد.