کارآموزی تابستان 97

مراحل انجام کارآموزی در تابستان سال جاری ۱۳۹۷ برای متقاضیان به شرح زیر است:
۱- گذراندن دوره اصول کارآموزی
۲- هماهنگی شفاهی با محل کارآموزی (شامل ادارات دولتی مرتبط، شرکتهای ساختمانی یا دفاتر مهندسی)
لازم به ذکر است که محل انتخاب شده باید دارای مهر باشد.
۳- تهیه فرمهای کارآموزی  از انتشارات دانشکده و پر کردن فرم تقاضای کارآموزی تا امضای دانشجو و  تحویل به کارشناس گروه حداکثر تا شنبه ۲ تیر ۹۷
۴- مراجعه مجدد به کارشناس گروه دو هفته بعد از تحویل فرم تقاضا جهت دریافت معرفینامه
۵- مراجعه به محل و شروع کارآموزی
۶-پرکردن فرم ارزیابی کارآموزی و مهر و امضای آن در محل کارآموزی
۷- مراجعه به استاد کارآموزی در انتهای کار به همراه گزارش و فرم ارزیابی و گرفتن تایید استاد روی فرم اتمام کارآموزی و بعد از آن مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده؛
لازم به ذکر است، برگه اتمام کارآموزی که در نهایت در دست دانشجو است به منزله گذراندی یک واحد معادل ۳۰۰ ساعت کارآموزی می باشد.
با آرزوی موفقیت

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران