کارآموزی تابستان 1396

روند انجام کارآموزی در تابستان ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱- گذراندن حداقل ۷۰ واحد تا پایان نیمسال ۳۹۵۱

۲- هماهنگی شفاهی با محل کارآموزی مانند یکی از ادارات، شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی، پیمانکاری و یا دفاتر مهندسی

۳- دریافت و چاپ دو فرم تقاضا و اتمام کارآموزی از صفحه گروه منوی امکانات - فرمها

۴- پر کردن بخش اول فرم تقاضای کارآموزی تا امضای دانشجو توسط شخص دانشجو

۵- مراجعه به کارشناس گروه و تحویل فرم حداکثر تا ۳۰ خرداد ۹۶

۶- مراجعه مجدد به کارشناس گروه بعد از دو هفته جهت دریافت معرفینامه و شروع کارآموزی

۷- تهیه گزارش کارآموزی مطابق با نظر استاد کارآموزی

۸- پر کردن فرم اتمام کارآموزی تا امضاء دانشجو و مراجعه به استاد کارآموزی حداکثر تا ۳ مهر ۹۶ . ضمنا همراه داشتن گزارش در زمان مراجعه به استاد الزامی است.

۹- تحویل فرم اتمام با امضاء استاد کارآموزی به کارشناس گروه حداکثر تا ۱۱ مهر ۹۶
 لازم به ذکر است این فرم در دفتر گروه بایگانی و در زمان فارغ التحصیلی ضمیمه پرونده دانشجو می گردد. لذا نیازی به پیگیری نمی باشد.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران