مراجعه دانشجویان

دانشجویان ذیل در اسرع وقت به آقای محمودی آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایید:
۱- رامین شهبازی راد
۲- نیما خواص
۳- مهیار فخری
۴- حمیدرضا اسماعیلی

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران