دانشجويان كارشناسي ارشد

دانشجويان كارشناسي ارشد كه داراي دانشنامه اي غير از مهندسي عمران - عمران هستند لازم است حداكثر تا ۱۴ مهرماه ساعت ۱۲ به مدير گروه مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه، تبعات حذف ترم به عهده دانشجويان مي باشد.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران