اعلام ريز نمرات درس تحليل سازه 1

قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه ۱

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_ir
رديف نام کوييز ۱ (از ۲) کوييز ۲ (از ۲) کوييز ۳ (از ۵) پايان ترم (از ۱۱) نمره نهايي
۱ سيد حسين طباطبايي فر ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۵ ۷.۵ ۱۲.۰
۲ عادله فراهانی ۱ ۲ ۳.۵ ۸.۵ ۱۵.۰
۳ امين حبيبي ۰.۷۵ ۱ ۱ ۶ ۸.۸
۴ پرستو مددی ۰.۷۵ ۲ ۳ ۹ ۱۴.۸
۵ سياوش حائری ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱ ۶ ۹.۰
۶ شهاب چراغی ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵ ۷.۲۵ ۱۰.۸
۷ عارفه حبيبي ۰.۲۵ ۰.۵ ۱.۲۵ ۵.۷۵ ۷.۸
۸ سيد مصطفی موسوی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۸ ۱۲.۰
۹ سعيد ملکی ۱.۲۵ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۰.۸
۱۰ سيد فرهنگ سجادی فر ۱ ۱.۵ ۰.۵ ۳.۷۵ ۶.۸
۱۱ احسان بهلولی ۱.۵ ۰.۷۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۳
۱۲ محمد حسين کريميان ۱ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۷.۰
۱۳ بهزاد جليلي ۱.۵ ۰.۵ ۲ ۸ ۱۲.۰
۱۴ مصطفی منصوری ۱.۵ ۲ ۲.۲۵ ۱۱ ۱۶.۸
۱۵ حميدرضا هفته خانک ۱ ۰.۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۱۶ محمد حسين نجفی ۱.۵ ۱ ۳.۷۵ ۸.۵ ۱۴.۸
۱۷ علي ياوری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۹.۵ ۱۴.۸
۱۸ حسين سوسن آبادی ۰.۵ ۲ ۴ ۹ ۱۵.۵
۱۹ زهرا جوادی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۶.۵ ۱۰.۵
۲۰ زهرا محسن زاده ۰.۵ ۰.۷۵ ۳.۵ ۷ ۱۱.۸
۲۱ الهام داود آبادی ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۲۲ آزاده آجرلو ۱.۵ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۹ ۱۴.۰
۲۳ مهتاب حسين خانی ۱.۵ ۰.۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۰
۲۴ محمد احدی آق قلعه ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۹ ۱۳.۵
۲۵ اميرحسين سماعی ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۶.۳
۲۶ نسيم نوری ۱ ۱.۵ ۲.۵ ۵.۷۵ ۱۰.۸
۲۷ رضا سوسن آبادی ۱.۲۵ ۱.۲۵ ۳.۵ ۸.۵ ۱۴.۵
۲۸ فاطمه اشتری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲.۵ ۸ ۱۳.۸
۲۹ مهدی شمسی ۱.۵ ۰.۲۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۲.۸
۳۰ مينا جنيدی ۱ ۲ ۳.۲۵ ۹.۷۵ ۱۶.۰
 

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران