ريز نمرات درس اصول مهندسی زلزله و باد

قابل توجه دانشجويان درس اصول مهندسی زلزله و باد

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_irريز نمرات درس زلزله و باد
رديف نام زلزله ميان(۴) زلزله پايان(۶) باد ميان(۶) باد پايان(۴) ارفاق نمره نهايي
۱ محسن حيدری ۳ ۳ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲ محمدرضا اسماعيلی ۳.۲۵ ۳ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۸
۳ امين شيعه نژاد ۳.۷۵ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۴ سپهر اطمينان راد ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۴ ۳ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۵ ماهاندخت مشهدی ۳.۵ ۳.۷۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۶ سوگل سماعی ۳.۵ ۳.۷۵ ۶ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۳
۷ غزاله اکبری ۳.۵ ۴.۲۵ ۳.۵ ۲.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۳
۸ محمدرضا داودآبادی فراهانی ۳.۲۵ ۵ ۳.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۹ مجيد يعقوبشاهی ۲.۷۵ ۴.۵ ۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۰ کوثر معصومی ۲ ۲ ۲ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۰.۳
۱۱ سارا سليمانی ۳.۲۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۲ پرنيان احمدی ۳.۲۵ ۲ ۵.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۱۳ معصومه بخشی ۲.۷۵ ۲.۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۴ فائزه چهريان ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۵ نيلوفر نشاط فر ۲.۵ ۲.۲۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۱۶ فاطمه اکبری ۳.۲۵ ۳.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۷.۰
۱۷ مژده همتی ۳ ۲.۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۱۸ عرفان اميريان راد ۳.۷۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۱۹ محمد مددی ۳.۵ ۴.۷۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۸
۲۰ نيلوفر جمشيدی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۱ نفيسه کارخانه ۳.۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۲ ناديا قهرمانی ۳.۵ ۲ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۲۳ نسترن قاسمی ۳.۲۵ ۴.۵ ۴.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۴ زهرا سرلک ۳.۵ ۴.۷۵ ۳.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۵ سارا غيبی ۳.۵ ۴.۲۵ ۲.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۴.۸
۲۶ فاطمه عليزاده ۳.۲۵ ۳ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲۷ ريحانه عزيزمحمدی ۳.۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۸ محمد طاهری ۳ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۹ احمد جيريایی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۳ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۰
 
ادامه مطلب...

اعلام ريز نمرات درس تحليل سازه 1

قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه ۱

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_ir
رديف نام کوييز ۱ (از ۲) کوييز ۲ (از ۲) کوييز ۳ (از ۵) پايان ترم (از ۱۱) نمره نهايي
۱ سيد حسين طباطبايي فر ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۵ ۷.۵ ۱۲.۰
۲ عادله فراهانی ۱ ۲ ۳.۵ ۸.۵ ۱۵.۰
۳ امين حبيبي ۰.۷۵ ۱ ۱ ۶ ۸.۸
۴ پرستو مددی ۰.۷۵ ۲ ۳ ۹ ۱۴.۸
۵ سياوش حائری ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱ ۶ ۹.۰
۶ شهاب چراغی ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵ ۷.۲۵ ۱۰.۸
۷ عارفه حبيبي ۰.۲۵ ۰.۵ ۱.۲۵ ۵.۷۵ ۷.۸
۸ سيد مصطفی موسوی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۸ ۱۲.۰
۹ سعيد ملکی ۱.۲۵ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۰.۸
۱۰ سيد فرهنگ سجادی فر ۱ ۱.۵ ۰.۵ ۳.۷۵ ۶.۸
۱۱ احسان بهلولی ۱.۵ ۰.۷۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۳
۱۲ محمد حسين کريميان ۱ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۷.۰
۱۳ بهزاد جليلي ۱.۵ ۰.۵ ۲ ۸ ۱۲.۰
۱۴ مصطفی منصوری ۱.۵ ۲ ۲.۲۵ ۱۱ ۱۶.۸
۱۵ حميدرضا هفته خانک ۱ ۰.۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۱۶ محمد حسين نجفی ۱.۵ ۱ ۳.۷۵ ۸.۵ ۱۴.۸
۱۷ علي ياوری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۹.۵ ۱۴.۸
۱۸ حسين سوسن آبادی ۰.۵ ۲ ۴ ۹ ۱۵.۵
۱۹ زهرا جوادی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۶.۵ ۱۰.۵
۲۰ زهرا محسن زاده ۰.۵ ۰.۷۵ ۳.۵ ۷ ۱۱.۸
۲۱ الهام داود آبادی ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۲۲ آزاده آجرلو ۱.۵ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۹ ۱۴.۰
۲۳ مهتاب حسين خانی ۱.۵ ۰.۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۰
۲۴ محمد احدی آق قلعه ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۹ ۱۳.۵
۲۵ اميرحسين سماعی ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۶.۳
۲۶ نسيم نوری ۱ ۱.۵ ۲.۵ ۵.۷۵ ۱۰.۸
۲۷ رضا سوسن آبادی ۱.۲۵ ۱.۲۵ ۳.۵ ۸.۵ ۱۴.۵
۲۸ فاطمه اشتری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲.۵ ۸ ۱۳.۸
۲۹ مهدی شمسی ۱.۵ ۰.۲۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۲.۸
۳۰ مينا جنيدی ۱ ۲ ۳.۲۵ ۹.۷۵ ۱۶.۰
 
ادامه مطلب...

یاد آوری - تغییر مشخصات ثابت دروس

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران ورودی مهر ۱۳۹۲ به بعد می رساند درسهای:

۱- مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

۲- مقررات ملی ساختمان

۳- بناهای آبی

از این ورودی اجباری بوده و در زمان فارغ التحصیلی لازم است دروس مذکور گذرانده شده باشد.

مهلت دفاع کارشناسی ارشد

دانشجويان كارشناسي ارشد نیمسال پنجم حداكثر تا ۱۵ بهمن ماه ۹۵ ميتوانند از پايان نامه خود دفاع نمايند در غير اينصورت بايد با پرداخت جريمه و كسب مجوز از كميسيون موارد خاص در نيمسال ششم ثبت نام نمايند.

قابل توجه دانشجويان تحليل سازه 1

کلاس درس تحلیل سازه ۱ روزهای شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲ و همچنين يکشنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲ تشکيل ميگردد.  

ادامه مطلب...

روشهای اجرا

بازدید درس روشهای اجرا
زمان: روز جمعه مورخ ۳ دیماه ۹۵ ساعت ۱۳:۳۰
مکان: تقاطع غیر همسطح جهاد، ابتدای بولوار شهیدان جهان پناه، پروژه تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
ضمنا حضور کلیه دانشجویان همراه با کفش ایمنی یا حداقل کتانی مناسب و کلاه ایمنی الزامی است

تصفیه آب و فاضلاب

بازدید دانشجویان درس تصفیه آب و فاضلاب  از پالایشگاه امام خمینی این هفته ۹۵/۹/۳۰ انجام نمی شود. لذا کلاس درس روز سه شنبه برقرار بوده و با توجه به تعداد بالای ارائه های دانشجویان، کلاس از ساعت ۹/۳۰ شروع خواهد شد.

پروژه راه

دانشجويان درس پروژه راهسازي حداكثر تا ١٤ دي ماه فرصت دارند تأييديه پلان مسير، پروفيل طولي و مقطع عرضي خود را از استاد مربوطه اخذ نمايند.
در غير اينصورت به ازاي هر قسمت ۵ نمره از نمره پايانترم خود را از دست خواهند داد.

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران