مدیر سایت

دانشجويان كارشناسي ارشد

دانشجويان كارشناسي ارشد كه داراي دانشنامه اي غير از مهندسي عمران - عمران هستند لازم است حداكثر تا ۱۴ مهرماه ساعت ۱۲ به مدير گروه مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه، تبعات حذف ترم به عهده دانشجويان مي باشد.

متره

کلاس متره و برآورد روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ تشکیل می گردد

پروژه بتن

کلاس پروژه بتن به صورت یک هفته در میان و هفته های زوج تشکیل می گردد
بنابراین دوشنبه ۱۲ مهر ماه کلاس برگزار نمی شود.

کارآموزی

آخرین مهلت تحویل فرم اتمام کارآموزی به دفتر گروه همراه با امضای استاد کارآموزی، مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده روز چهارشنبه مورخ ۷ مهر ۹۵ می باشد.

لیست قبولی کارشناسی ارشد

ضمن عرض تبریک به کلیه دانشجویان علی الخصوص قبول شدگان؛ جهت مشاهده لیست قبول شدگان کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک اینجا کلیک فرمایید.

کلاسهای دکتر هاشمی

کلاسهای آقای دکتر هاشمی امروز یکشنبه ۴ مهر ۹۵ تشکیل نمی گردد

روشهای اجرا

کلاس روشهای اجرا روز یکشنبه ۴ مهر ۹۵ تشکیل نمی گردد.

پروژه راه

کلاس پروژه راهسازی روز یکشنبه ۴ مهر ساعت ۱۷:۳۰ تشکیل می گردد