مدیر سایت

پروژه راهسازی

آخرین مهلت تحویل پروژه راه روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۹۵ می باشد

درس روشهای اجرا گروه 2

دانشجویانی که درس روشهای اجرا گروه ۲  (مهندس داودی نژاد) را دارند، جزوه و فایل مربوط به درس را از انتشارات دانشکده دریافت نمایند.

موضوعات امتحان شامل سقف کوبیاکس و یوبوت، سیستم های سازه ای lsf  و icf ، روش نیلینگ و سرکوبی در سازه نگهبان می باشد.

کارآموزی تابستان 95

روند انجام کارآموزی در تابستان ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

۱- دانشجو تا پایان نیمسال ۹۴۱ حداقل ۷۰ واحد گذرانده باشد.

۲- هماهنگی با محل کارآموزی مانند یکی از ادارات یا شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی یا پیمانکاری و دفاتر مهندسی

۳- دریافت و چاپ سه فرم تقاضا، ارزیابی و اتمام کارآموزی از صفحه گروه منوی امکانات - فرمها

۴- پر کردن بخش اول فرم تقاضای کارآموزی تا امضای دانشجو

۵- مراجعه به کارشناس گروه و تحویل فرم حداکثر تا ۲۵ خرداد

۶- مراجعه مجدد به کارشناس گروه بعد از دو هفته جهت دریافت معرفینامه و شروع کارآموزی

۷- پر کردن فرم ارزیابی کارآموزی توسط سرپرست کارآموز و مسئول مربوطه در محل کارآموزی

۸- تهیه گزارش کارآموزی مطابق با نظر استاد کارآموزی

۹- پر کردن فرم اتمام کارآموزی تا امضاء دانشجو و مراجعه به استاد کارآموزی حداکثر تا ۵ مهر ۹۵ . ضمنا همراه داشتن گزارش و فرم ارزیابی کارآموزی در زمان مراجعه به استاد الزامی است.

۱۰- تحویل فرم اتمام با امضاء استاد کارآموزی به کارشناس گروه حداکثر تا ۱۱ مهر ۹۵
 لازم به ذکر است این فرم در دفتر گروه بایگانی و در زمان فارغ التحصیلی ضمیمه پرونده دانشجو می گردد. لذا نیازی به پیگیری نمی باشد.

نقشه برداری

مهلت تحویل پروژه درس نقشه برداری حداکثر تا ۳ خرداد ۹۵ می باشد.

آز مقاومت

امتحان پایان ترم آزمایشگاه مقاومت مصالح روز یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۶ در ساعت کلاس درس برگزار می گردد.

استاتیک

کلاس جبرانی درس استاتیک روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۲ گروه ۱ ساعت ۱۴ و گروه ۲ ساعت ۱۸ در کلاس ۲۱۰ برگزار می گردد.

طرح سربازی

دانشجویان و یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پسر که خواهان گذراندن طرح سربازی در یک شرکت دانش بنیان می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ به آقای دکتر مویدفر مراجعه نمایند.

آز روسازی

حضور دانشجویانی که در کلاس آز روسازی مورخه ۹۵/۲/۱۲ غیبت داشته اند در جلسه بعدی آن یعنی مورخه ۹۵/۲/۱۹ همزمان با گروه خانمها الزامی میباشد.