دکتر علیرضا آذربخت

قابل توجه دانشجويان درس مهندسی زلزله (ارشد)

مهلت نهايي تحويل پروژه درس مهندسی زلزله (ارشد) روز چهارشنبه ۲۱ ام تيرماه ميباشد. حداکثر تا بامداد روز مذکور پروژه ها به آدرس ايميل بنده ارسال گردد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_ir

موفق باشيد

ادامه مطلب...

ريز نمرات درس اصول مهندسی زلزله و باد

قابل توجه دانشجويان درس اصول مهندسی زلزله و باد

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_irريز نمرات درس زلزله و باد
رديف نام زلزله ميان(۴) زلزله پايان(۶) باد ميان(۶) باد پايان(۴) ارفاق نمره نهايي
۱ محسن حيدری ۳ ۳ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲ محمدرضا اسماعيلی ۳.۲۵ ۳ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۸
۳ امين شيعه نژاد ۳.۷۵ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۴ سپهر اطمينان راد ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۴ ۳ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۵ ماهاندخت مشهدی ۳.۵ ۳.۷۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۶ سوگل سماعی ۳.۵ ۳.۷۵ ۶ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۳
۷ غزاله اکبری ۳.۵ ۴.۲۵ ۳.۵ ۲.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۳
۸ محمدرضا داودآبادی فراهانی ۳.۲۵ ۵ ۳.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۹ مجيد يعقوبشاهی ۲.۷۵ ۴.۵ ۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۰ کوثر معصومی ۲ ۲ ۲ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۰.۳
۱۱ سارا سليمانی ۳.۲۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۲ پرنيان احمدی ۳.۲۵ ۲ ۵.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۱۳ معصومه بخشی ۲.۷۵ ۲.۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۴ فائزه چهريان ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۵ نيلوفر نشاط فر ۲.۵ ۲.۲۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۱۶ فاطمه اکبری ۳.۲۵ ۳.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۷.۰
۱۷ مژده همتی ۳ ۲.۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۱۸ عرفان اميريان راد ۳.۷۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۱۹ محمد مددی ۳.۵ ۴.۷۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۸
۲۰ نيلوفر جمشيدی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۱ نفيسه کارخانه ۳.۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۲ ناديا قهرمانی ۳.۵ ۲ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۲۳ نسترن قاسمی ۳.۲۵ ۴.۵ ۴.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۴ زهرا سرلک ۳.۵ ۴.۷۵ ۳.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۵ سارا غيبی ۳.۵ ۴.۲۵ ۲.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۴.۸
۲۶ فاطمه عليزاده ۳.۲۵ ۳ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲۷ ريحانه عزيزمحمدی ۳.۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۸ محمد طاهری ۳ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۹ احمد جيريایی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۳ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۰
 
ادامه مطلب...

اعلام ريز نمرات درس تحليل سازه 1

قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه ۱

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_ir
رديف نام کوييز ۱ (از ۲) کوييز ۲ (از ۲) کوييز ۳ (از ۵) پايان ترم (از ۱۱) نمره نهايي
۱ سيد حسين طباطبايي فر ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۵ ۷.۵ ۱۲.۰
۲ عادله فراهانی ۱ ۲ ۳.۵ ۸.۵ ۱۵.۰
۳ امين حبيبي ۰.۷۵ ۱ ۱ ۶ ۸.۸
۴ پرستو مددی ۰.۷۵ ۲ ۳ ۹ ۱۴.۸
۵ سياوش حائری ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱ ۶ ۹.۰
۶ شهاب چراغی ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵ ۷.۲۵ ۱۰.۸
۷ عارفه حبيبي ۰.۲۵ ۰.۵ ۱.۲۵ ۵.۷۵ ۷.۸
۸ سيد مصطفی موسوی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۸ ۱۲.۰
۹ سعيد ملکی ۱.۲۵ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۰.۸
۱۰ سيد فرهنگ سجادی فر ۱ ۱.۵ ۰.۵ ۳.۷۵ ۶.۸
۱۱ احسان بهلولی ۱.۵ ۰.۷۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۳
۱۲ محمد حسين کريميان ۱ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۷.۰
۱۳ بهزاد جليلي ۱.۵ ۰.۵ ۲ ۸ ۱۲.۰
۱۴ مصطفی منصوری ۱.۵ ۲ ۲.۲۵ ۱۱ ۱۶.۸
۱۵ حميدرضا هفته خانک ۱ ۰.۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۱۶ محمد حسين نجفی ۱.۵ ۱ ۳.۷۵ ۸.۵ ۱۴.۸
۱۷ علي ياوری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۹.۵ ۱۴.۸
۱۸ حسين سوسن آبادی ۰.۵ ۲ ۴ ۹ ۱۵.۵
۱۹ زهرا جوادی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۶.۵ ۱۰.۵
۲۰ زهرا محسن زاده ۰.۵ ۰.۷۵ ۳.۵ ۷ ۱۱.۸
۲۱ الهام داود آبادی ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۲۲ آزاده آجرلو ۱.۵ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۹ ۱۴.۰
۲۳ مهتاب حسين خانی ۱.۵ ۰.۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۰
۲۴ محمد احدی آق قلعه ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۹ ۱۳.۵
۲۵ اميرحسين سماعی ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۶.۳
۲۶ نسيم نوری ۱ ۱.۵ ۲.۵ ۵.۷۵ ۱۰.۸
۲۷ رضا سوسن آبادی ۱.۲۵ ۱.۲۵ ۳.۵ ۸.۵ ۱۴.۵
۲۸ فاطمه اشتری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲.۵ ۸ ۱۳.۸
۲۹ مهدی شمسی ۱.۵ ۰.۲۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۲.۸
۳۰ مينا جنيدی ۱ ۲ ۳.۲۵ ۹.۷۵ ۱۶.۰
 
ادامه مطلب...

قابل توجه دانشجويان تحليل سازه 1

کلاس درس تحلیل سازه ۱ روزهای شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲ و همچنين يکشنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲ تشکيل ميگردد.  

ادامه مطلب...

نمرات پایانی درس اصول مهندسی زلزله و باد

دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد که درخواست بررسی مجدد برگه های امتحانی خود را دارند، روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ به دانشکده فنی - مهندسی مراجعه کنند. 

نمرات میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد

به اطلاع دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد می‏ رساند، نمرات امتحان میان ترم مطابق فایل پیوست گزارش می شود. برای دریافت فایل نمرات کلیک کنید.

میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد

به اطلاع دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد می رساند، امتحان میان ترم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن امتحانات دانشکده برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان تحليل سازه 2

کوييز درس تحليل ۲ در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱/۹۵ ساعت ۸ صبح در کلاس ۳۰۲ برگزار ميگردد. اين کوييز صرفا از مبحث خط تاثير مي باشد.

با آرزوی توفيق

آذربخت

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران