دکتر علیرضا آذربخت

ريز نمرات درس اصول مهندسی زلزله و باد

قابل توجه دانشجويان درس اصول مهندسی زلزله و باد

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_irريز نمرات درس زلزله و باد
رديف نام زلزله ميان(۴) زلزله پايان(۶) باد ميان(۶) باد پايان(۴) ارفاق نمره نهايي
۱ محسن حيدری ۳ ۳ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲ محمدرضا اسماعيلی ۳.۲۵ ۳ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۸
۳ امين شيعه نژاد ۳.۷۵ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۴ سپهر اطمينان راد ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۴ ۳ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۵ ماهاندخت مشهدی ۳.۵ ۳.۷۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۶ سوگل سماعی ۳.۵ ۳.۷۵ ۶ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۳
۷ غزاله اکبری ۳.۵ ۴.۲۵ ۳.۵ ۲.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۳
۸ محمدرضا داودآبادی فراهانی ۳.۲۵ ۵ ۳.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۹ مجيد يعقوبشاهی ۲.۷۵ ۴.۵ ۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۰ کوثر معصومی ۲ ۲ ۲ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۰.۳
۱۱ سارا سليمانی ۳.۲۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۲ پرنيان احمدی ۳.۲۵ ۲ ۵.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۱۳ معصومه بخشی ۲.۷۵ ۲.۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۴ فائزه چهريان ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۵ نيلوفر نشاط فر ۲.۵ ۲.۲۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۱۶ فاطمه اکبری ۳.۲۵ ۳.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۷.۰
۱۷ مژده همتی ۳ ۲.۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۱۸ عرفان اميريان راد ۳.۷۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۱۹ محمد مددی ۳.۵ ۴.۷۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۸
۲۰ نيلوفر جمشيدی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۱ نفيسه کارخانه ۳.۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۲ ناديا قهرمانی ۳.۵ ۲ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۲۳ نسترن قاسمی ۳.۲۵ ۴.۵ ۴.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۴ زهرا سرلک ۳.۵ ۴.۷۵ ۳.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۵ سارا غيبی ۳.۵ ۴.۲۵ ۲.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۴.۸
۲۶ فاطمه عليزاده ۳.۲۵ ۳ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲۷ ريحانه عزيزمحمدی ۳.۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۸ محمد طاهری ۳ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۹ احمد جيريایی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۳ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۰
 
ادامه مطلب...

اعلام ريز نمرات درس تحليل سازه 1

قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه ۱

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_ir
رديف نام کوييز ۱ (از ۲) کوييز ۲ (از ۲) کوييز ۳ (از ۵) پايان ترم (از ۱۱) نمره نهايي
۱ سيد حسين طباطبايي فر ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۵ ۷.۵ ۱۲.۰
۲ عادله فراهانی ۱ ۲ ۳.۵ ۸.۵ ۱۵.۰
۳ امين حبيبي ۰.۷۵ ۱ ۱ ۶ ۸.۸
۴ پرستو مددی ۰.۷۵ ۲ ۳ ۹ ۱۴.۸
۵ سياوش حائری ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱ ۶ ۹.۰
۶ شهاب چراغی ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵ ۷.۲۵ ۱۰.۸
۷ عارفه حبيبي ۰.۲۵ ۰.۵ ۱.۲۵ ۵.۷۵ ۷.۸
۸ سيد مصطفی موسوی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۸ ۱۲.۰
۹ سعيد ملکی ۱.۲۵ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۰.۸
۱۰ سيد فرهنگ سجادی فر ۱ ۱.۵ ۰.۵ ۳.۷۵ ۶.۸
۱۱ احسان بهلولی ۱.۵ ۰.۷۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۳
۱۲ محمد حسين کريميان ۱ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۷.۰
۱۳ بهزاد جليلي ۱.۵ ۰.۵ ۲ ۸ ۱۲.۰
۱۴ مصطفی منصوری ۱.۵ ۲ ۲.۲۵ ۱۱ ۱۶.۸
۱۵ حميدرضا هفته خانک ۱ ۰.۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۱۶ محمد حسين نجفی ۱.۵ ۱ ۳.۷۵ ۸.۵ ۱۴.۸
۱۷ علي ياوری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۹.۵ ۱۴.۸
۱۸ حسين سوسن آبادی ۰.۵ ۲ ۴ ۹ ۱۵.۵
۱۹ زهرا جوادی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۶.۵ ۱۰.۵
۲۰ زهرا محسن زاده ۰.۵ ۰.۷۵ ۳.۵ ۷ ۱۱.۸
۲۱ الهام داود آبادی ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۲۲ آزاده آجرلو ۱.۵ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۹ ۱۴.۰
۲۳ مهتاب حسين خانی ۱.۵ ۰.۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۰
۲۴ محمد احدی آق قلعه ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۹ ۱۳.۵
۲۵ اميرحسين سماعی ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۶.۳
۲۶ نسيم نوری ۱ ۱.۵ ۲.۵ ۵.۷۵ ۱۰.۸
۲۷ رضا سوسن آبادی ۱.۲۵ ۱.۲۵ ۳.۵ ۸.۵ ۱۴.۵
۲۸ فاطمه اشتری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲.۵ ۸ ۱۳.۸
۲۹ مهدی شمسی ۱.۵ ۰.۲۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۲.۸
۳۰ مينا جنيدی ۱ ۲ ۳.۲۵ ۹.۷۵ ۱۶.۰
 
ادامه مطلب...

قابل توجه دانشجويان تحليل سازه 1

کلاس درس تحلیل سازه ۱ روزهای شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲ و همچنين يکشنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲ تشکيل ميگردد.  

ادامه مطلب...

نمرات پایانی درس اصول مهندسی زلزله و باد

دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد که درخواست بررسی مجدد برگه های امتحانی خود را دارند، روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ به دانشکده فنی - مهندسی مراجعه کنند. 

نمرات میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد

به اطلاع دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد می‏ رساند، نمرات امتحان میان ترم مطابق فایل پیوست گزارش می شود. برای دریافت فایل نمرات کلیک کنید.

میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد

به اطلاع دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد می رساند، امتحان میان ترم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن امتحانات دانشکده برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان تحليل سازه 2

کوييز درس تحليل ۲ در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱/۹۵ ساعت ۸ صبح در کلاس ۳۰۲ برگزار ميگردد. اين کوييز صرفا از مبحث خط تاثير مي باشد.

با آرزوی توفيق

آذربخت

تحليل سازه ها 2

کلاس تحليل سازه ها ۲ (آقای دکتر آذربخت) روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۷\۱۱\۹۴ و ۲۸/۱۱/۹۴ تشکیل نمي گردد.